ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ!

Η μετάβαση στην ανεργία δεν αποτελεί μια ευχάριστη εμπειρία ζωής. Ακόμα πιο δυσάρεστη εμπειρία είναι η παραμονή σε αυτή τη θέση για πολλά χρόνια. Η εύρεση κάποιας θέσης στην αγορά εργασίας  μπορεί να επιτευχθεί με ιδιαίτερη επιτυχία για όσους ξέρουν πώς να επιλέξουν με βάση την τρέχουσα προσφορά, διαθέτουν εκπαίδευση και προσόντα. Τι γίνεται όμως με τους άνεργους που στερούνται εκπαίδευσης και προσόντων;

Ξεκινήσαμε το έργο τον Οκτώβριο του 2018 με στόχο την υποστήριξη της εκπαίδευσης των ανέργων ηλικίας κάτω των 29 ετών. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία μέχρι τις 31.12.2018 στην Ελλάδα είχαν καταχωρηθεί 231.215 ενήλικες άνεργοι ηλικίας μέχρι 29 ετών, 25.519 εκ των οποίων είχαν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που σημαίνει ότι 11,03% των ενήλικων ανέργων ηλικίας μέχρι 29 ετών είχαν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η πολυετής εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης των καταναλωτών μας έχει δείξει ότι η εκπαίδευση των καταναλωτών ως διατομεακή επιμόρφωση στα χρηματοοικονομικά, στα μέσα ενημέρωσης, στην περιβαλλοντική και νομική εκπαίδευση, είναι χρήσιμη για όλες τις ηλικιακές ομάδες επειδή βασίζεται στην πραγματική ζωή και έχει άμεση εφαρμογή στην καθημερινή ζωή. Αναπτύξαμε αυτήν την ιδέα μέσω ενός διεθνούς προγράμματος  με συνεργαζόμενους οργανισμούς στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία. Μέσα σε διάρκεια δύο ετών, εντοπίσαμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ανέργων, δημιουργήσαμε περιπτωσιολογικές μελέτες από την καθημερινή ζωή των καταναλωτών και προτείναμε μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση της ανάπτυξης των Βασικών Ικανοτήτων.

Παρά τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία, δοκιμάσαμε μεμονωμένα κομμάτια του εκπαιδευτικού προγράμματος σε κάθε χώρα. Μελέτες περίπτωσης από τη σύγχρονη ζωή, υποστηρίζουν την προθυμία των ανέργων να μάθουν και να προσπαθούν σε διάφορους τομείς, να επιλύουν εργασίες και προβλήματα, να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να εφαρμόζουν ό,τι έχουν μάθει, σε καταστάσεις στην καθημερινή ζωή. Οι άνεργοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε περαιτέρω εκπαίδευση και εξέφρασαν ότι αυτή η μορφή εκπαίδευσης τους βοηθά να εκφράζουν τις ιδέες τους πιο αποτελεσματικά, να επικοινωνήσουν και να παρουσιάζουν τη δικές τους συμπεριφορές. Οι συζητήσεις με τους άνεργους, μας επιβεβαίωσαν ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης των καταναλωτών έχει κινήσει το ενδιαφέρον τους για περαιτέρω εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας την αξία της δια βίου μάθησης και την επιρροή που ασκεί στις ευκαιρίες της ζωής.

Γεννιούνται εκ των πραγμάτων ερωτήματα. Το υφιστάμενο σύστημα επιτρέπει στους άνεργους να προετοιμαστούν για να καλύψουν θέσεις στην αγορά εργασίας; Ποιες ευκαιρίες εκπαίδευσης δημιουργούνται για όσους έχουν φοιτήσει μόνο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Τα αποτελέσματα του έργου Ανάπτυξη Βασικών Ικανοτήτων των Ενηλίκων μέσω ενός Καινοτόμου Προγράμματος Εκπαίδευσης των Καταναλωτών θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για να ανοίξει ένας νέος διάλογος με τα αρμόδια Υπουργεία και Φορείς.

Podpořme vzdělávací programy pro nezaměstnané

Tisková zpráva

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ukončil dva roky trvající vzdělávací projekt, který vznikl jako společný projekt evropských spotřebitelských organizací Řecka, Itálie, České republiky a Slovenska.

Projekt reaguje na problémy nezaměstnaných mladých lidí v zemích Evropské unie. Statistické údaje o všech nezaměstnaných, pro které je vzdělávací program určen, ukazují, že v roce 2019 bylo v České republice evidováno průměrně 30 100 nezaměstnaných ve věku do 29 let, z nichž 18 500 mělo pouze základní nebo nižší střední vzdělání.

Inovativní program rozšířil nabídku vzdělávání pro nezaměstnané do 29 let s nízkou úrovní schopností, nebo nízkou kvalifikací. Výměna zkušeností pedagogů zase podporuje rozvoj jejich odbornosti v tomto druhu vzdělávání.

Program spotřebitelského vzdělávání začal výzkumem potřeb nezaměstnaných a na tomto základě byly vytvořeny případové studie z každodenního života spotřebitelů. K případovým studiím byla vytvořena metodika s cílem podpořit rozvoj společenských a občanských kompetencí a rozvoj komunikace v mateřském jazyce. Inovativní program byl doplněn o inovativní nástroje na měření rozvoje klíčových kompetencí.

Program spotřebitelského vzdělávání byl ověřen na vzorku nezaměstnaných do 29 let, ve všech zúčastněných zemích. Závěry z ověřování potvrzují, že obsah a metodika vzdělávání podporují zájem nezaměstnaných se dále vzdělávat a rozvíjet klíčové kompetence potřebné pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Probuzení zájmu nezaměstnaných o vzdělávání naznačuje možnosti, jak pomoci nezaměstnaným s nízkou úrovní schopností, anebo nízkou kvalifikací při hledání uplatnění ve společnosti a na trhu práce.

Současná podoba řešení nezaměstnanosti mladých lidí zvýhodňuje přípravu nezaměstnaných pro konkrétní pozice na trhu práce. V dnešní na vzdělávání zaměřené ekonomice bychom očekávali, že stát podporuje také programy dalšího vzdělávání nezaměstnaných, ve kterých by si rozvíjeli také klíčové kompetence potřebné pro celoživotní vzdělávání a využili je při hledání uplatnění na trhu práce.

Marcela Reichelová, předsedkyně SOS MaS, z. s.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Support education of the unemployed!

Becoming unemployed is not a pleasant life experience for most of us. A much more unpleasant experience is staying in this position for many years. Finding a job in the labor market is especially successful for those who know how to choose from the current offer, have education and qualifications. But what about those who lack education and qualifications?

We started the project aimed at supporting the education of the unemployed under the age of 29 in October 2018. A survey in January 2019 showed that 41,204 unemployed under the age of 29 were registered in Slovakia, almost half of whom had only primary and lower secondary education.

Many years of experience in the field of consumer education have shown us that consumer education as a cross-sectional education of financial and media literacy, environmental and legal education is attractive for all age groups, because it is based on real life and has immediate application. We developed this idea into an international project with partner organizations in Italy, Greece, the Czech Republic and Slovakia. Over the course of two years, we identified the educational needs of the unemployed, created case studies of consumers’ everyday lives, and proposed a strategy for developing and measuring the development of key competencies.

Despite the problems of pandemic influenza, we tested the individual parts of the educational program in each country. Case studies created from contemporary life have supported the willingness of the unemployed to learn to make efforts on various activities, to solve tasks and problems, to cooperate, to communicate and to use what has been learned in real life situations. The unemployed expressed an interest in participating in further education and expressed that this form of education helps them to better express ideas, communicate and present their own attitudes. Discussions with the unemployed have confirmed that the consumer education program has supported their interest in further education, recognizing the importance of lifelong learning and its impact on life chances.

The current system of financial support from the state allows the unemployed to prepare for specific positions in the labor market. The question is what educational opportunities are created for those who have only primary and lower secondary education and are not interested in these specific position? The results of the project Development of key competences of adults through an innovative program of consumer education are a call for discussion with the Ministry of Labor, Social Affairs and Family.

Education project of ECU

The five European consumer associations, Federconsumatori Piemonte in Italy, Consumer Defence Association of Moravia and Silesia, Union of Working Consumers of Greece, Lithuanian National Consumer Federation and Association of Consumer Organizations in Slovakia accepted the European Commission’s call for Erasmus +(no. 2018-1-SK01-KA204-046393) in the field of Strategic Partnerships and started to implement common project to promote innovation, exchange of experience and know-how between different types of European organizations.

The aim of the project is to create and verify an innovative program called Development of the Key Competences of Adults by Innovative Program of Consumer Education. The training program is designed for a target group of unemployed adult individuals up to 29 years of age who are characterized as a risk group with prematurely terminated secondary school and with lack of qualifications and skills.
Educational program is based on motivation of young people to acquire the knowledge and skills necessary for everyday life of consumers. In order to encourage unemployed adults to develop their key competencies, educational program creates attractive contents from daily life and use interactive forms of education.
The innovativeness of the project rests in adaptation of the training program to the needs of the target group of unemployed adult individuals. Needs analysis is conducted by method of focus groups in different regions of the countries.
Analysis of the data collected reveals the knowledge, skills, interests, motivations and attitudes to identify development of their key competencies and supporting their motivation for lifelong learning.
Within the project, case studies are created that are attractive educational content. Development of key competencies of students is based on interactive methods of education.
Within the project, indicators are created to assess the development of key competences of the learners. The quality of the consumer education program for unemployed adults is verified on the sample of the target group.

In accordance with the requirements of the ERASMUS program, the educational program has open access to public to enable educators to exchange experiences and to expand the outputs to schools, universities, other institutions, pupils, parents, and all consumers.

3rd of October, Montreuil Cedex (France): “Climate Change and Consumption: What are the links?”

The international meeting is organized by the France consumer association Indecosa in order to reflect how promote a more sustainable approach in the area of production and consumption of primary goods. The President of European Consumer Union, Sergio Veroli, has been invited to represent the consumers perspective at the EU level. To know more, click here (FR language).

26 September 2019, Brussels (Belgium): EU Product Safety Award

The European Commission’s Directorate-General for Justice and Consumers has launched the very first EU Product Safety Award last February. The aim of this initiative is to spread and reward best business practices that “go the extra mile” in product safety. For this pilot edition, the Award is focusing on both SMEs and larger companies dedicated to enhancing children’s safety. European Consumer Union will attend the award ceremony. To know more, click here (EN language).

Recipe challenge SEAFOODTOMORROW project – European selection – Paris, 1 July 2019

Between December 2018 and May 2019, aspiring chefs from Portugal, Spain, Belgium, Poland, France and Sweden, have been battling it out to create new seafood recipes using sustainable species, rather than commonly overfished species. Supported by the EU-funded SEAFOODTOMORROW project, winners from the six national contests are now preparing for the final competition which will take place on 1st July, in the culinary capital of Europe – Paris!
Students and teachers from regional cooking schools were asked to create innovative dishes, using locally-sourced, and sustainable seafood species, that cater specifically for the dietary needs of pregnant women, older people and children. Entries were judged by a panel of representatives from the seafood and food industry, mass catering companies, as well as chefs and nutritionists. The winning recipes were judged on their nutritional value, texture / functionality aspect and industrial feasibility. The national winners from each competing country will now be assessed at European level.
The winning recipes will be made publicly available on the 1st of July and later adapted for production in restaurants, hotels and canteens across Europe.

PROGRAM

9.15 – Welcome of the jury members.
Presentation of the project and the objectives of the contest.
Explication of the evaluation criteria to the jury members.

10.00 – Degustation/Evaluation
3 jury panels will evaluate in parallel sessions:
– Recipes for children target group
– Recipes for senior target group
– Recipes for women target group

Degustations will be followed by oral presentation of the recipes by the candidates.

13.00 – Lunch

15.00 – Presentation of the results and prize ceremony

17.00 – End of the day.

More information can be found on www.seafoodtomorrow.eu or follow the competition on Twitter.

Press release event “Towards EU election: streghtening the European Union to a more effective consumers protection” – March 5, 2019

Help Consumatori (March 15th, 2019)

Il Salvagente (March 16th, 2019)

Cittadinanzattiva-Active Citizenship Network (March 15th, 2019)

Movimento Consumatori (March 15th, 2019)

Indecosa-CGT (March 15th, 2019)

European Consumer Day 2019

“European Consumer Union”: New EU consumer organization officially presented at the EU Parliament

Press release

Bruxelles, 15 March 2019

“European Consumer Union”, the new EU umbrella consumer association, was officially presented in Brussels to the EU Institutions (EU Commission, members of the European parliament and of the European Economic Social Committee) and other relevant stakeholders.

The launch event took place last 5th of March at the EU Parliament in the conference entitled “Towards EU election: Strengthening the European Union for a more effective consumer protection,” hosted by Italian MEP Viotti, S&D.

The promoters of the new-born association “European Consumer Union” (ECU) are the Italian associations Federconsumatori and Cittadinanzattiva. ECU is composed of 22 Consumer Associations coming from 16 EU Member States plus 1 extra EU Member, as ratified during the ECU’s General Assembly last October 2018 in Paris, in which the European Commission-DG Consumers took part.

The Croatian member is represented by Razvojna Organizacija Zastite Potrosaca (ROZP).

The “European Consumer Union” is the result of a growing civic awareness that, on the consumers’ side, has not yet found suitable representation at the European level: a civic awareness that, in the context of the New Deal for Consumers, aims to strengthen the protection of vulnerable people, to avoid the divide between first-class and second-class citizens having access to goods and public services, and to reduce those extremely marked inequalities that still exist not only among consumers of different EU member states but also within each single country.

An awareness that finds in a more cohesive and united Europe a suitable context to cooperate so that, in the policy-making process, greater emphasis will be placed on citizens’ perspectives, demonstrating that the Union and its institutions actually care for the protection of citizens’ general interests.

“The protest for a more careful Europe which takes into consideration the daily demands and the concrete needs of the people has been rising across the continent, where people are asking for a less financial economy and a more ‘real’ economy. In the context of consumers’ policies, which are now almost completely in the hands of the EU, this legitimate request is supported and promoted by the “European Consumer Union”, which is committed to represent the needs and demands of European citizens in a constructive manner to public and private stakeholders,” appointed ECU President Sergio Veroli.

The European Consumers Union (ECU) is a European consumer organisation which complies with all of the conditions established by the EU Institutions. ECU is a non-governmental and nonprofit organisation which is independent from industrial, commercial and business activities or other conflicting interests. Its primary objective is the promotion and protection of the health, safety, economic and legal interests of European consumers. ECU is mandated to represent consumers’ interests at the Union level by organisations in at least half of the Member States and it is active at the regional and national level. Member organisations consist of consumers’ representatives, in accordance with their national rules or practice.

As EU umbrella consumer association, ECU acts in accordance with all European principles and it pursues social solidarity and the protection of users and consumers’ rights at the national and European level in all areas of their interest.

Board:

 • President: Sergio Veroli, Federconsumatori, Italy.
 • Vice-Presidents: Bozena Stasenkova, Association of Consumer Organizations in Slovakia; Guy Beaune, Indecosa-CGT, France.
 • Secretary General: Mariano Votta, Cittadinanzattiva Onlus – Active Citizenship Network, Italy.
 • Ethic Committee Coordinator: Alvita Armanaviciene, Lithuanian National Consumer Federation.

Members:

 1. Croatia: RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZASTITE POTROSACA – ROZP
 2. Cyprus: CYPRUS CONSUMERS UNION & QUALITY OF LIFE
 3. Czech Republic: CONSUMER DEFENCE ASSOCIATION OF MORAVIA AND SILESIA
 4. Estonia: NGO HOUSE OF CONSUMERS COOPERATION
 5. France: INDECOSA CGT
 6. Greece EEKE – UNION OF WORKING CONSUMERS OF GREECE
 7. Hungary: FEBESZ – NATIONAL FEDERATION FOR THE PROTECTION OF CONSUMERS’ AND PATIENTS’ RIGHTS
 8. Italy: CITTADINANZATTIVA ONLUS
 9. Italy: FEDERCONSUMATORI & FEDERCONSUMATORI PIEMONTE
 10. Italy: MOVIMENTO CONSUMATORI
 11. Latvia: IMPACT 2040
 12. Lithuania: CONSUMER RIGHTS PROTECTION CENTER NGO “SAUGOK SAVE”
 13. Lithuania: LITHUANIAN NATIONAL CONSUMER FEDERATION
 14. Lithuania: LITHUANIAN CONSUMER ASSOCIATION
 15. Malta: ASSOCIATION FOR CONSUMER RIGHTS -ACR
 16. Poland: FUNDACJA KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE
 17. Romania: FEDERATION OF CONSUMER ASSOCIATIONS
 18. Serbia: CONSUMERS CENTER OF SERBIA – CEPS
 19. Slovakia: ASSOCIATION OF CONSUMER ORGANIZATIONS IN SLOVAKIA
 20. Slovakia: SLOVAK CONSUMERS PROTECTION
 21. Spain: ADICAE – CONSUMIDORES CRITICOS, RESPONSABLES Y SOLIDARIOS
 22. Sweden: KONSUMENT FORUM

Contacts:

Giuseppe Perretti, Liaison Officer with EU institutions at European Consumers Union (ECU)

Mail: perretti@europeanconsumersunion.eu; mobile: +32 497 28 60 79

Mail: info@europeanconsumersunion.eu

Webpage: http://europeanconsumersunion.eu

Facebook: www.facebook.com/unionedeiconsumatorieuropei

Towards EU election: streghtening the European Union to a more effective consumers protection

The European Consumers Union (ECU) presented the event “Towards EU election: Strengthening the European Union for a more effective consumer protection”.

The event has been chaired by Grace Attard (Delegate of the Consultative Commission on Industrial Change at the EESC and General Secretary of the Association for Consumer Rights Malta) and it took place at the European Parliament on 5 March 2019, from 10:30 to 12:30.

Welcome address and keynote presentation

MEP Daniele Viotti, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament (Videomessage)

Sergio Veroli, ECU President and Vice President of Federconsumatori


EU commitment on consumer protection: which perspective from the New Deal?

Carina Törnblom, European Commission – Directorate General for Justice & Consumers.


Priorities for the new EU Consumer Agenda: European and National stakeholder perspective

Andrew Ebrill, Secretary General of the Council of European Energy Regulators (CEER)

Paolo Falcioni, Director-General of APPLiA – Home Appliance Europe

François Bilem, Formateur at INDECOSA CGT

Anastasia Chatzipavlou, Director of the Union of Working Consumers of Greece


Conclusions

Mariano Votta, ECU Secretary General and EU Affairs Responsible at Cittadinanzattiva Onlus


To download ECU PRESENTATION click here

To download panellist biography click here

To download ECU manifesto click here